آرشيو مقالات
 بديهي است كه مؤسسان هر سازماني با هدف انجام برخي مأموريت‌هاي خاص، اقدام به تأسيس سازمان مي‌نمايند. در پي هدف مشخصي، سازمان تشكيل مي‌شود و مأموريت‌ها، قوانين، روش‌ها، ساختار سازماني و ... تدوين مي‌گردد. در بدو تأسيس هر سازماني تمامي موارد ذكر شده در اساسنامه‌ها و مصوبات هيئت مديره و... مطرح مي‌شود و نمودارهاي سازماني و شرح وظايف واحدها نيز مشخص مي‌گردد. فرآيندهاي كاري، تعريف مي‌شود، فرم‌هاي در گردش مشخص مي‌گردند و در نهايت سازمان در راستاي مأموريت مشخص خود، گام برمي‌دارد. سازمان‌هاي كنوني از ديدگاه‌هاي مختلفي نظير پيچيدگي، ابعاد، ‌گستردگي، تنوع و... شرايط اعمال يك نوع معماري خاص براي لايه‌هاي مختلف سازماني را دارند. هدايت و كنترل صحيح تغييرات، نيازمندِ داشتن اطلاعاتي دقيق از وضعيت فعلي شركت،‌ ديدي صحيح نسبت به وضعيت مطلوب آن و برنامه‌اي روشن جهت حركت از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب است.

نويسنده  :  ونكاتش شانكار، لئونارد اِل بري و توماس داتزل

نويسنده  :  پيتر باروز

نويسنده  :  داگلاس مك‌ميلان

 <<  <  1  2  
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190